Marketing

Co to jest CTA i jak je tworzyć?

Co to jest CTA i jak je tworzyć?

CTA z ang. Call to action jest dobrze znane w świe­cie mar­ke­tingu, czę­sto uży­wane, ale nie zawsze w pra­wi­dłowy spo­sób. Sfor­mu­ło­wa­nie to możemy nazwać przyciskiem, który ma zachę­cić klienta do akcji, to zna­czy do dokonania zakupu lub do zapisania się np. do new­slet­tera. Dobrze zro­bione może przy­nieść więk­sze korzy­ści niż reklama inter­ne­towa.

Zabieg ten może zwięk­szyć ruch na stro­nie inter­ne­to­wej lub liczbę trans­ak­cji. Jednak naj­pierw należy poznać zasady jego two­rze­nia. Powi­nien się nim zainteresować każdy, kto pro­wa­dzi bloga, sklep inter­ne­towy lub działa w internecie. Jeśli liczysz na roz­wój swo­jego biznesu online na miarę XXI wieku, przeczytaj, jak zachę­cić klienta do kupna kil­koma sło­wami.

Cel CTA i zasady jego two­rze­nia

Wezwa­nie do dzia­ła­nia może przy­bie­rać postać przy­ci­sku, gra­fiki lub tek­stu. Zapro­jek­to­wane w któ­ryś z tych spo­so­bów jest eta­pem lejka sprze­da­żo­wego.

Celem może być zapi­sa­nie się do new­slet­tera, na szko­le­nie, wyda­rze­nie czy też zwięk­szenie sprze­daży, więk­sza czy­tel­ność bloga. Tak naprawdę mogą to być cele o cha­rak­te­rze mar­ke­tin­go­wym, zależne od stra­te­gii przed­się­biorcy. Nie ma tutaj limitu. Celem może być pra­wie wszystko, co mie­rzalne. Cho­ciaż CTA naj­czę­ściej w branży e-com­merce koja­rzy się z wyści­giem o lep­sze wyniki sprze­da­żowe.

Poni­żej znaj­dziesz zasady, dzięki któ­rym Twój tekst, przy­cisk lub gra­fika będzie perfekcyjny.

CTA dosto­so­wany do urzą­dzeń i widoczny dla oka

Bada­nia poka­zują, że więk­szość osób korzy­sta obec­nie z urzą­dzeń mobilnych, przy­naj­mniej przy pierw­szym kon­tak­cie z marką. Dla­tego nie zapo­mnij dostosować ekranu do tych urzą­dzeń. Detal ten pomoże zatrzy­mać na dłu­żej nawet 60–80% użyt­kow­ni­ków, więc zadbaj o to, aby ich nie stra­cić.

Call to action powinno się wyróż­niać, ponie­waż może zostać nie­zau­wa­żone, nawet jeśli oferta będzie speł­niała ocze­ki­wa­nia inter­nauty. Odróż­nij je kolo­rem, zaznacz strzałką lub pod­świetl. Wybierz też miej­sce, które od razu po wej­ściu na stronę będzie rzu­cać się w oczy.

Grupa doce­lowa i wybór CTA

Zanim zaczniesz pro­jek­to­wać wezwa­nie do dzia­ła­nia, prze­ana­li­zuj grupę docelową. Pozna­nie jej pozwoli zde­cy­do­wać Ci, co stwo­rzyć, aby było sku­teczne. Prze­te­stuj kilka wer­sji i sprawdź, która naj­le­piej zda spraw­dzian. Możesz mieć różne CTA na stro­nie i różne cele.

Upew­nij się, czy wszyst­kie przy­ciski są Ci potrzebne. Niek­tóre mogą oka­zać się nieprzydatne lub bar­dzo podobne, szczególnie jeśli kie­ru­jesz pro­dukty do podobnych grup osób.

Przej­rzy­stość oraz roz­miar wezwa­nia do działania

Zad­baj, aby przy­cisk był widoczny, naj­le­piej na jed­no­li­tym, jasnym tle. Tak jak napi­sa­li­śmy w poprzed­nich punk­tach, powi­nien wyróż­niać się innym kolo­rem. Musi wpa­dać bez­po­śred­nio w oko użyt­kow­nika.

Poin­for­muj także inter­nautę, co wydarzy się po naci­śnię­ciu na guzik. Rozmiar powi­nien być zależny od celu przycisku. Jeśli celem jest sprze­daż danego pro­duktu, CTA powinno być więk­sze niż np. opis pro­duktu, dane tech­niczne.

Pre­cy­zyj­ność call to action

Odejdź od okle­pa­nych sfor­mu­ło­wań i posta­raj się być kre­atywny. Nie pisz standardowego „kup”. Jeśli chcesz zwięk­szyć szanse klik­nię­cia o 90%, pisz komunikaty w 1 oso­bie liczby poje­dyn­czej. Sze­reg badań wyka­zało więk­szą skuteczność, ponie­waż zwięk­sza to zaufa­nie inter­nauty do marki i działa na jego emo­cje.

Dodat­kowo moni­to­ruj i zmie­niaj, jeśli zaj­dzie taka potrzeba. To, że coś działa teraz, nie ozna­cza, że będzie przy­no­siło taki sam efekt za dwa lata. Reaguj na trendy oraz obser­wuj zacho­wa­nia kon­su­mentów, które zmie­niają się dyna­micz­nie z dnia na dzień.

CTA – pod­su­mo­wa­nie

  1. CTA ma na celu zachę­ce­nie użyt­kow­nika do pod­ję­cia kolej­nego kroku, np. dokonania zakupu. Może przy­bie­rać formę gra­fiki, tek­stu lub przy­ci­sku.
  2. Wezwa­nie do dzia­ła­nia jest jed­nym z eta­pów lejka sprze­da­żowego. Powinno mieć zało­żony cel.
  3. Stwórz przy­cisk dosto­so­wany do urzą­dzeń mobil­nych oraz dobrze widoczny na stro­nie inter­ne­to­wej.
  4. Dopa­suj kre­ację przy­ci­sku do grupy doce­lo­wej. Możesz zro­bić w tym celu testy A/B.
  5. Rozmiar przy­ci­sku będzie zale­żał od celu.
  6. Bądź pre­cy­zyjny, pisz komu­ni­katy w 1 oso­bie liczby poje­dyn­czej. Śledź trendy i doko­nuj zmian.